Συνεδριάσεις ΔΣ

Tα συμβούλια των μελών (τακτικών και αναπλρωματικών) του ΔΣ πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τετάρτη και Κυριακή έκαστου μηνός.